उद्यम संस्कृति

उद्यम अवधारणा: ग्राहकहरूको लागि मूल्य सिर्जना गर्नु भनेको आफ्नै लागि मूल्य सिर्जना गर्नु हो।
उद्यम आत्मा: तपाइँको पार्टनर हुन।
उद्यम लक्ष्य: योग्य गुण समाजको दायित्व हो, र राम्रो गुण समाजको लागि योगदान हो।
उद्यम सेवा: ग्राहकका अपेक्षाहरू पार गर्नुहोस्।